اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

مشتریان

برخی شرکت ها که افتخار همکاری با آنها را داریم :

پارس کرپ (چشمک)

تولید و گسترش (مجموعه ای از فومن شیمی)

پادینه (مجموعه ای از فومن شیمی)

پویا جهانسوی

سیف صنعت

مهرکام پارس

کامچین (گل وش)

زیست فن صنعت

فن آرا پیشه

شکوه پارس آزمون

فیلتر کاج

شفق دانا

الکتروپیک

پارس نهند

داروسازی اسوه