اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 

برنامه نویسی PLC دستگاه های کپی تراش

یکی از پروژه های که انجام دادهیم برنامه نویسی PLC دستگاه کپی تراش بوده است و در این زمینه نیز به دارندگان این دستگاه ها برای به روز کردن سیستم های برق و تابلو کنترلی می توانیم همکاری کنیم.