اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

طراحی نقشه ها با Eplan

طراحی نقشه ها با Eplan
طراحی نقشه های برق کنترل و قدرت با نرم افزار Eplan
طراحی طبق استاندارد IEC
طراحی (کنترل، قدرت، فرمان)، چیدمان ، جانمایی (LAYOUT) و پارت لیست