اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

شبکه صنعتی پروفی نت Profinet

PROFINET یک اترنت استاندارد هست که برخی از محدودیت های به کار رفته است زیرا اترنت پایه قادر به تضمین رفتار در زمان واقعی مورد نیاز سیستم های اتوماسیون صنعتی نیست. این محدودیت های اضافی بر انتخاب اجزای ما و قوانین نصب شبکه ما تأثیر می گذارد. PROFINET از پروتکل های TCP / IP برای برخی از توابع استفاده می کند ،