اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

ساخت مکانیزم

طراحی و ساخت مکانیزم ها

  • مکانیزم های تبدیل حرکت دورانی پیوسته به دورانی
  • مکانیزم های تبدیل حرکت دورانی پیوسته به حرکت رفت و برگشتی
  • مکانیزم های جابجایی اجسام (Pick and Place)
  • انواع مکانیزم های بادامک و پیرو
  • مکانیزم های flying Shear
  • مکانیزم های خاص

ما با طراحی و ساخت تجهیزات به بروز کردن خطوط تولید شما برای اتوماسیون بهتر کمک می کنیم.

سیستم کنترلی قدرتمند