اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

 اتوماسیون صنعتی و رباتیک

برنامه نویسی PLC BECKHOFF

برنامه نویسی تخصصی PLC بکهوف

برنامه نویسی تخصصی TwinCAT2

برنامه نویسی تخصصی TwinCAT3

انواع CPU ها

CX90..

CX51..

CX20..

Flying Motion  XPlanar Beckhoff

XTS  linear product transport